629 889 128 | senagua@senagua.cat

Gunitats, impermeabilitzacions i basses

El gunitat es la millor tècnica perquè el formigó tingui una gran flexibilitat , i amb els nostres acabats l’ aigua no surt ni entra en cap lloc no desitjat.

La construcció a base de formigó gunitat, consisteix a tirar directament sobre el terreny o amb un simple motlle la forma exacta que tindrà l’obra, procedint a posar a sobre l’excavació, l’emmallat de barretes d’acer que sigui necessària per a l’armadura total, de manera que es formi prèviament l’esquelet de l’obra, sobre el que es llançarà el raig de «gunita», aplicat amb un equip de compressió pneumàtica.

El tipus d’armadura serà de malla d’acer electrosoldada i barretes  per aconseguir les seccions d’acer necessàries en els diferents punts de l’estructura. El nostre gunitat és una barreja molt fluida i rica de ciment pòrtland tipus  SR  i àrids rentats, aquesta barreja es fa amb sec dosificant els materials a peu d’obra i introduint-los a un injector de formigó.

L’aigua necessària per a la barreja s’afegeix de forma automàtica per mitjà d’una vàlvula reguladora situada al cos barrejador de la tovera, el que succeeix uns moments abans de ser projectada, es combina l’aigua amb la barreja ciment – àrids el formigó es torna fluid i és llançat contra el punt que ha de revestir, fins a tenir el gruix de paret o terra necessari per a cada obra.

La velocitat amb què és llançat contra l’entramat de malla, li proporciona una gran compacitat i una perfecta adherència fent servir la mínima quantitat d’aigua. Aquesta relació aigua – ciment és tan petita que per això es poden aconseguir majors resistències que les del formigó clàssic i les condicions d’impermeabilització seran igualment superiors.

Aquest formigó al ser projectat a una pressió tan elevada té un vibrat extraordinari, el que elimina la possibilitat de formació de bosses d’ aire, microfisures, esquerdes…

El gunitat es la millor tècnica perquè el formigó tingui una gran flexibilitat , i amb els nostres acabats l’ aigua no surt ni entra en cap lloc no desitjat.

Com treballem?

Tota la maquinària per a realitzar els treballs de gunitat és pròpia i construïda i dissenyada al nostre taller per tal de realitzar una feina el màxim d’òptima possible.

Galeria de fotos

Demana'ns el teu pressupost sense compromís